សូមអបអរសាទដល់សិស្ស និងលោកគ្រូ ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រលីចំនួនបីខែ ក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នារវាងសាលាគ្រូយើង និងសាលាBDC! Congratulation to student and teacher who were selected to study for three months in Australia in the exchange program between Krou Yeung and BDC.

កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងរៀងរាល់បីខែម្តង! This program is made every three month!


Sopheap Yin

Founder and Director of Krou Yeung Centre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

បកប្រែ
%d bloggers like this: